Tietosuojaseloste

Markkinointitoimisto FissioMedia Oy:n tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Markkinointitoimisto FissioMedia Oy (jäljempänä FissioMedia)

Yhteystiedot

Koskelantie 23 F41
00610 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

FissioMedia / Antti Koskinen
Koskelantie 23 F41
00610 Helsinki
010 212 6570
info@fissiomedia.fi

2. Rekisteröidyt

 • FissioMedian asiakas- ja yhteistyökumppaniyritysten yhteyshenkilöt
 • FissioMedian palveluista kiinnostuneiden ja potentiaalisten asiakasyritysten yhteyshenkilöt

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste

 • Asiakasyritysten yhteyshenkilöiden henkilötietoja käsitellään asiakassuhteeseen perustuvan oikeutetun edun perusteella.
 • Yhteistyökumppaniyritysten yhteyshenkilöiden henkilötietoja käsitellään suostumuksen ja/tai sopimuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakas- tai yhteistyösuhteen hoitaminen
 • sähköinen ja muu asiakas- ja kumppaniviestintä
 • FissioMedian palvelujen tarjoaminen ja toiminnasta kertominen
 • FissioMedian toimintaa edistävät kyselyt ja tutkimukset
 • asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot

 • nimi
 • edustama yritys
 • asema yrityksessä
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@fissiomedia.fi

Tarkastusoikeus

 • Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

 • Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

 • Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

 • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
 • On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

 • Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
 • Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
 • Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti

 • asiakasyrityksen edustajalta itseltään asiakassuhteen alkaessa
 • asiakasyrityksen edustajalta itseltään FissioMedian verkkosivustolla olevan lomakkeen kautta
 • FissioMedian yhteistyökumppaneilta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Pääsääntöisesti emme luovuta asiakasyritystemme edustajien henkilötietoja FissioMedian ulkopuolelle.

Henkilön suostumuksella voimme luovuttaa tämän yhteystietoja FissioMedian yhteistyökumppaneille, jos näiden palvelut vastaavat asiakasyrityksemme tarpeita.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Visma Severa
 • Google

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi.
 • Järjestelmiin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmät ovat myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
 • Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
 • Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.
 • Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin palvelimelle, jonne pääsy asiattomilta on estetty.
 • Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
 • Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.